FANDOM


司馬懿(179-251),字仲達,河内温县人。三國時代前三名軍師之次,輔助曹家三代(曹操、曹丕、曹叡)建國立業。

曹魏謀主,三代輔臣,鷹視狼顧的野心家。爲人韜晦隱忍,謀略深長。于魏明帝年間坐鎮雍涼,數度敗諸葛亮北伐之峰。